جستجوی پیشرفته

در اینجا چند مثال از اینکه چگونه شما می توانید از ویژگی های جستجو استفاده کنید:

ورود این و آن در فرم جستجو، نتایجی حاوی هر دو "این" و "آن" را برمی گرداند.

ورود این نیست که در فرم جستجو نتایج حاوی "این" و نه "آن" را برمی گرداند.

ورود این یا آن در فرم جستجو، نتایج حاوی "این" یا "آن" را برمی گرداند.

نتایج جستجو همچنین می توانید با استفاده از معیارهای مختلف فیلتر می شود. انتخاب یک یا چند فیلتر در زیر برای شروع.