درباره مدیتیشن (با دیانا لنگ)

5,057

دیانا لین، نویسنده باز کردن به رسانه: "مراقبه مانند یک شتاب دهنده در زندگی شما عمل می کند. هر حوزه زندگی شما با تمرین مدیتیشن شما روبرو می شود. چیزهایی که شروع به تغییر می کنند، برای تبدیل شدن به یک ریتم جدید و بهتر می آیند. شما را از آنچه در قدم بعدی شما در زندگی است، فقط در زمان مناسب، فقط در جهت درست می دانم. "

گزیده ای بخوانید از کتاب دیانا: افتتاحیه به مدیتیشن