هنر آرامش بخش و آرامش بخش

پیتر پرادروند می گوید: به برکت، به معنای آرزو کردن، بدون قید و شرط و از عمیق ترین محفل قلب توست، بدون محدودیت برای دیگران و حوادث. برای برکت، تشخیص زیبایی جهانی است، پنهانی از چشم های مادی است.

بخشی را بخوانید از کتاب پیر مراد: هنر عادلانه برکت.

اعتبارات ویدیویی (شفا بشریت):
موسیقی: راز باغ، Sleepsong
متن: به طور رایگان از Pierre Pradervand، هنر آرام نعمت ها اقتباس شده است؛
ساشا ترو مور، هنر فراموش شده از برکت؛ و
روزانه ام، درک همدلی.