به یاد نور در

6,605

Debra Landwehr Englespeaks در مورد تنها نماز کوچک شما نیاز دارید و چگونه آن را باز یادآوری از خدا و نور در هر یک از ما. چگونه می توانید نماز را برای بهبود افکار مبتنی بر ترس خود و روابط خود با روح تان استفاده کنید؟

"لطفا از افکار مبتنی بر ترس من پرهیز کنید."شش کلمات ساده آرامش نامحدود ذهن. این نماز ساده برای شما معجزه خواهد کرد.

بخشی را بخوانید از کتاب Debra Landwehr Engle:نماز تنها دعای کمکی شما: کوتاهترین مسیر زندگی شادی، فراوانی و صلح ذهن