جستجوگر، جستجو، مقدس. مصاحبه با گای فیلیلی

6,561

گای فیلیلی با دکتر الن دیکستین در مورد بعضی از ایده های مهم مرتبط با انتشار کتاب پیشگامانه خود، "جستجوگر"، "جستجو"، "مقدس" صحبت می کند.

گزیده ای بخوانید از جانب: جستجوگر، جستجو، مقدس: سفر به عظمت در داخل