انتشار خشم برای پیدا کردن وضوح، عشق و آرامش ذهن (با جود بیو)

جود بیو توضیح می دهد روش بازسازی نگرش برای آزاد کردن خشم برای پیدا کردن وضوح، عشق و آرامش ذهن است. تماشای تظاهرات اینجا!

گزیده ای بخوانید از کتاب: بازسازی نگرش توسط جود بیوو.

میخواهید درباره بازسازی نگرش بیشتر بدانید؟ بازدید از وب سایت بازسازی نگرش