ایده آل هر لحظه با این هدف تنها

گای فیلیلی توضیح می دهد که شما باید یاد بگیرید که چه چیزی بدان معنی است که همیشه در خودتان حضور داشته باشید، زیرا ذهن بدون نظارت اهداف دروغین خود را به خود می گیرد که فقط باعث درد می شود.

بخشی از مقاله "چگونه می توان اوراق قرضه های اعتقادی دروغ را شکست داد"از آخرین کتاب گای: راز خود شما جاودانه: درس های کلیدی برای تحقق بخشیدن الوهیت درون