مصاحبه با جولی Tallard جانسون

مصاحبه با بنیاد بی نهایت با مشاور جسمانی، جولی Tallard جانسون. جولی در مورد مجله و فرایند خلاقانه اش با اشاره به کتاب های او صحبت می کند: مجله معنوی: نوشتن راه خود را به استقلال,همچنینچرخ شروع: تمرین برای آزاد کردن نور داخلی شماو کتابهای دیگرش.

دفعات بازدید: جولی مقالات و گزیدههای کتاب.