پیشگیری از قلدری: مصاحبه NBC با مارلیس کارلین

Marlise Karlin از تجربه شخصی خود در رابطه با قلدری به عنوان یک کودک سخن می گوید، و همچنین با شیوه ای که او برای مقابله با قلدری و قلدر طراحی کرده است. در برنامه خود از سکوت تمرکز کرده است.

گزیده ای از کتاب او بخوانید: قدرت صلح در شما: ابزار انقلابی برای امید، شفا و شادی در قرن 21st

* پی آمدن قدرت ذهنی شما با اتصال به معلم داخلی شما

* آینده ما نوشته نشده است: کجا می رویم از اینجا؟

* قدردانی و خدمت رسانی به یک تغییر تکاملی کمک می کند