انتخاب در این تجربه کنونی زندگی (قسمت اول)

ماری مارگارت مور در آلبوکرک در ماه اوت 24، 2014 صحبت می کند.

او از هرج و مرج و تغییراتی که در زندگی ما اتفاق می افتد، صحبت می کند و نیاز به انتخاب یکی از طرفین "خط" را دارد. راه قدیمی، راه واکنشی را انتخاب کنید (من درست میگویم، شما اشتباه می کنید) یا ما تصمیم می گیریم که در تمام تجربیات زندگی ما آگاهی داشته باشیم.

تماشا کردن قسمت دومو قسمت سوم از این ارائه.

گزیده ای بخوانیداز کتاب:برادر سیاره ای
توسط Bartholomew و ماری مارگارت مور.