رابطه به عنوان مسیر آگاهانه

گوش دادن به مصاحبه رادیویی با جویس و بری ویزل، نویسندگان پرفروش و پس از سخنرانان بنیاد قلب مشترک. از آنجا که 1972، آنها مشاوره و آموزش رویکرد مبتنی بر قلب خود را دارند. آنها متعهد به آوردن آگاهی به تمام روابط ما هستند. هر رابطه ای که حفظ می کند، به عنوان یک آینه عمل می کند و ما می توانیم بخش های عمیق پنهان خودمان را ببینیم و درک کنیم.

دفعات بازدید: مقالات جویس ویسسل و بری ویزل.