ترسناک برای بیان افسانه سازنده (با جودیه بیو)

یاد بگیرید چگونه می توانید از لرزش برای از بین بردن استرس، ترس و سایر احساسات منفی استفاده کنید. جود بیو، نویسنده نوسازی نگرش، نشان می دهد که چگونه.

گزیده ای بخوانید از کتاب: بازسازی نگرش توسط جود بیوو.

میخواهید درباره بازسازی نگرش بیشتر بدانید؟ بازدید از وب سایت بازسازی نگرش