با توجه به دسترسی به اینترنت، آیا بچه ها واقعا می توانند هر چیزی را با خود یاد بگیرند؟

آن را با یک سوراخ در دیوار آغاز کرد. سگاتا میترا، که برای شرکت نرم افزاری در دهلی نو کار می کند، فاصله ای بین شرکت او و محله فقیرنشین را در بر می گیرد و یک کامپیوتر متصل به اینترنت را برای کودکان در جامعه به کار می گیرد. این آزمایش ساده به یک ایده رادیکال مبدل شده است که کودکان می توانند در محیط یادگیری خود سازمان یافته خود را یاد بگیرند. پولس سولمن، خبرنگار اقتصادی، گزارش می دهد.