میگرن: شناسایی محرک خود را شکسته و وابستگی خود را در دارو

مصاحبه با نویسنده شارون موری، MS، RN، در مورد کتاب او "میگرن: شناسایی عوامل شما، متوقف کردن وابستگی شما به دارو و بازگشت به زندگی شما - یک طرح انتگرال خود مراقبت برای سلامتی"او در مورد باعث میگرن و برخی از امداد او یافت می شود.

گزیده ای بخوانید از کتاب او: میگرن: شناسایی عوامل موثر شما، وابستگی شما به داروها را قطع می کند، زندگی خود را از دست می دهید