سفر سارا چتکین در کنار منحنی شفا

سارا چتکین در Key West واقع در فلوریدا در 1979 متولد شد. در سن 15 او با اسکولیوز شدید تشخیص داده شد و بسیاری از پانزده سال بعد از سفر به جهان به دنبال بهبودی و بینش معنوی بود. این سفرها و اکتشافات پایه ای برای منحنی شفا.

در این مصاحبه، او در مورد زندگی اش با اسکولیوز و سفر معنوی و شفاشی او به عنوان بخشی از منحنی بهبود او صحبت کرد.

گزیده ای بخوانید از کتاب سارا: منحنی شفا