تماس با گیاهان: از Rhizotomoi به Radicle (قسمت 3) با دیوید هافمن

قسمت سوم: این سخنرانی توسط دیوید هافمن (در ماه نوامبر 5، 2005) داده شد که هر یک از گیاهان بالینی پزشکی از 1979 بوده است. او در مورد ریشه های خرد گیاه و مشکلات تکنیکی گیاهان دارویی بحث می کند.

همچنین مشاهده کنید قسمت 1 و قسمت 2

بخشی از کتاب دیوید را بخوانید: گیاهان برای سالمندی سالم.