الهام روزانه InnerSelf 10-20-2019: اجازه می دهم که در همان زمان هم قوی و هم آسیب پذیر باشم.

چاپ