"خطرات زیست محیطی در طول تاریخ 13 سال گزارش جهانی ریسک رشد کرده است و این روند همچنان ادامه دارد"، نویسندگان نوشت. "در میان فشرده ترین چالش های زیست محیطی که ما با آن مواجه هستیم، حوادث و شرایط آب و هوایی بسیار زیاد است تسریع در کاهش تنوع زیستی؛ آلودگی هوا، خاک و آب خرابی تغییرات و تعدیل تغییرات اقلیمی؛ و خطرات انتقال به عنوان ما به یک آیندهای کم کربن حرکت می کنیم. " 

بر اساس بررسی جهانی ، آب و هوای شدید ، بلایای طبیعی و عدم تعدیل و انطباق با تغییرات آب و هوایی از نظر تأثیر در پنج خطر اصلی جهانی قرار دارند. این گزارش بر اساس خطرات قابل درک نزدیک به 1,000 متخصص از سراسر جهان است که اکثر آنها مردان اروپایی متخصص در اقتصاد و فناوری بوده و در یک سازمان تجاری کار می کردند.

ادامه مطلب